22310.46469 697.332.8259 Ροζάκη Αγγελή 26, Λαμία

Ειδήσεις

Γνωμοδότηση για νομιμοποίηση αυθαιρεσιών

Επί των ερωτημάτων:

α) Τα χαρακτηρισμένα διατηρητέα μνημεία θεωρούνται αυτοδίκαια και κηρυγμένα νεότερα μνημεία;

β) Νομιμοποιούνται πολεοδομικές αυθαιρεσίες τους σύμφωνα με το ν.4178/2013 (Α΄174).

Σύμφωνα με την  περ΄ββ της παρ. β του άρθρου 2 του ν.3028/2002(Α΄153), αναφορικά με την έννοια των όρων υπαγωγής στον αρχαιολογικό νόμο, ρυθμίζονται τα ακόλουθα: «β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων: ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20.».

Σύμφωνα με την περ.γ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3028/2002 (Α΄153) αναφορικά με το χαρακτηρισμό των μνημείων, βάσει των διακρίσεων  που θεσπίζονται με το παρόν άρθρο αναφέρονται τα κάτωθι.:

1. Στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται: α) … β) … γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

2. … 4. … Τα ακίνητα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. …». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, όπως συνάγεται και από την εισηγητική έκθεση του ν. 3028/2002, τα μνημεία, ως μαρτυρίες του ανθρώπινου βίου που συγκροτούν αναγκαίο παράγοντα για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των συλλογικών ταυτοτήτων καθώς και για τη διασφάλιση, χάριν και των επερχόμενων γενεών, της ιστορικής συνέχειας και παράδοσης, αλλά και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς η προστασία της οποίας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος) και συγχρόνως, ενόψει και της αναθεωρημένης διάταξης του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, ευθύνη και δικαίωμα του καθενός. Ειδικότερα, τα ακίνητα μνημεία που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της ιδιαίτερης αξίας τους, η οποία μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, αξία αρχιτεκτονική, όπως συμβαίνει με τα οικοδομήματα που σημαδεύουν την εισαγωγή μιας σημαντικής περιόδου της αρχιτεκτονικής στον τόπο μας ή έχουν διακριθεί μέσα από την έγκυρη αρχιτεκτονική κριτική, πολεοδομική, προκειμένου για μεμονωμένο κτίσμα ή για κτιριακό συγκρότημα που αποτελεί χαρακτηρισμό δείγμα μιας ιστορικής φάσης εξέλιξης του οικισμού ή δημιουργεί ένα ανάπτυγμα όψεων και συμβάλλει στην ανάδειξη της εικόνας του αστικού τοπίου, ή αξία ιστορική, όταν πρόκειται για ακίνητο ή χώρο που συνδέεται με την πολιτική ή κοινωνική ή οικονομική ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους ή ορισμένης περιοχής και η διατήρησή τους συμβάλλει στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, ή επίσης αξία καλλιτεχνική. Εξάλλου, σημειώνεται ότι κατά το χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερόμενους, ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι κρίσιμες διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρα εκτεθέντα το υπό κρίση ακίνητο, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το έτος….,  χαρακτηρίστηκε διατηρητέο Έργο Τέχνης, με την αιτιολογία της ειδικής κρατικής προστασίας σύμφωνα με το ν. 1469/1950 και τη σχετική κατ’εξουσιοδοτηθείσα Υπουργική Απόφαση….. Ανήκει στην κατηγορία στην κατηγορία των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων, χωρίς να έχει ακόμη κηρυχθεί σε νεώτερο μνημείο. Για την κήρυξή του εν λόγω ακινήτου σε μνημείο  απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναφορικά, δε, με κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης στο εν λόγω ακίνητο μνημεία, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.Ως εκ τούτου, ότι το υπό κρίση κηρυγμένο διατηρητέο ακίνητο της …….. δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμη νεότερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με βάση την περ. ιδ της παρ.ι του άρθρου 2 του ν.4178/2013 (Α’174) περί Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις: «Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 του παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α` 153)», πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στο εν λόγω νόμο και ακολουθούνται οι διαδικασίες καταβολής ενιαίου ειδικού προστίμου και παραβόλων προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες και παραβάσεις που υφίστανται στο κτίσμα του από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης μπορεί να σου αρέσει

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Κόκκινα Δάνεια: Όροι και προϋποθέσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ο νόμος προβλέπει ότι με συναίνεση του 60% μπορεί να βρεθεί βιώσιμη συμφωνία, ενώ δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.  «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού […]

ΚΟΝΑΝΟΥ BLOG 2

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ

Με τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να αγγίζουν πλέον τα 30 δισ. ευρώ είναι σαφές πλέον στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πως η αύξηση της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών οφειλών είναι απαράβατος στόχος. Με γνώμονα αυτό, το υπουργείο ετοιμάζει ρυθμίσεις για τους μικρούς επιχειρηματίες που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έως και 30.000 […]